فال حافظ

فال حافظ

بود آيا که در ميکده ها بگشايند
اگر از بهر دل زاهد خودبين بستند
به صفاي دل رندان صبوحي زدگان
نامه تعزيت دختر رز بنويسيد
گيسوي چنگ ببريد به مرگ مي ناب
در ميخانه ببستند خدايا مپسند
حافظ اين خرقه که داري تو ببيني فردا
گره از کار فروبسته ما بگشايند
دل قوي دار که از بهر خدا بگشايند
بس در بسته به مفتاح دعا بگشايند
تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشايند
تا حريفان همه خون از مژه ها بگشايند
که در خانه تزوير و ريا بگشايند
که چه زنار ز زيرش به دغا بگشايند

تعبیر فال : گرفتار رنج و مصیبتی شده ای، اما نا امید نباش. پایان هر شب سیاه سپیدی روز است. دعا و نیایش به درگاه خدا به قلب تو آرامش می بخشد و به تو کمک می کند تا بهتر تصمیم بگیری. امیدوار باش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.